RSS

CV 9379/BKH-QLĐT ngày 4/12/2009 V/v hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu

02 Th8

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do – Hạnh phúc

———–
Số: 9379/BKH-QLĐT
V/v hướng dẫn áp dụng mẫu tài liệu trong đấu thầu
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009
Kính gửi: – Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố;
– Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII) đã có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/8/2009). Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2009) thay thế Nghị định số 58/2008/NĐ-CP. Nghị định 85/2009/NĐ-CP (Điều 67) quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm ban hành các mẫu tài liệu đấu thầu bao gồm: mẫu kế hoạch đấu thầu; mẫu hồ sơ mời sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp; mẫu hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu và các mẫu khác.

Tuy nhiên, do cần phải có thời gian để rà soát, chỉnh lý các mẫu tài liệu đấu thầu đã ban hành trước đây nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa thể ban hành kịp theo thời gian có hiệu lực của Nghị định 85/2009/NĐ-CP mà dự kiến sẽ ban hành các mẫu tài liệu đấu thầu vào cuối tháng 12/2009 và trong Quý I năm 2010.

Do vậy, để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/12/2009 cho đến khi các mẫu tài liệu đấu thầu được ban hành lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị: Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng các mẫu tài liệu đấu thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo quy định của Nghị định 58/2008/NĐ-CP trừ những nội dung trái với quy định của Luật sửa đổi và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Trường hợp mẫu tài liệu đấu thầu đã ban hành trước đây có những nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan cần căn cứ các quy định tại Luật sửa đổi và Nghị định 85/2009/NĐ-CP để áp dụng cho phù hợp.

Mẫu tài liệu đấu thầu đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo quy định Nghị định 58/2008/NĐ-CP bao gồm:

1. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008;

2. Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp ban hành kèm theo Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/7/2008;

3. Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008;

4. Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008;

5. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008;

6. Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp ban hành kèm theo Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008;

7. Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008;

8. Quyết định số 678/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 ban hành quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu;

9. Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 hướng dẫn cung cấp thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu;

10. Mẫu hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009;

11. Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Lưu VT, Cục QLĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Huy Đông

Advertisements
 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s